תקנון

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 1. רישום למערכת ההדרכה והלמידה: ההרשמה למערכת ההדרכה והמבחנים של עץ הדעת - הכנה לעולם העבודה מותנית בביצוע תשלום, רישום וקבלת סיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים המוגדרים בערכה הרלוונטית אותה רכש.
 2. מנוי אישי: משתמש אשר החליט לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במערכת הלמידה וההדרכה של חברת עץ הדעת, מתחייב לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו לצרכיו האישיים בלבד. חשוב להדגיש, כי המנוי הנו חד-פעמי ואישי (לא ניתן להעברה לצד שלישי) ומיועד לתקופת זמן מוגדרת המופיעה בערכה. משתמש אשר יפר הוראה זו ו/או גורם לפגיעה ולנזקים לאתר ומפעיליו צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין.
 3. פרטיות: עץ הדעת מחויבת לשמירה על פרטיות לקוחותיה. השימוש באתר בכלל ותהליך  רכישה השירותים בפרט, מבוצע באופן מאובטח (ע"י חברות מוכרות במשק). המידע שנמסר לנו על ידי לקוחותינו נשמר בצורה מאובטחת.
 4. בעלות וזכויות יוצרים: כל זכויות היוצרים במערכת הלמידה וההדרכה של חברת עץ הדעת לרבות עיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינם של החברה בלבד. מערכת הלמידה של חברת עץ הדעת מכילה חומרי הדרכה ולימוד (כגון: ערכות הדרכה, תמונות, טקסטים, איורים, גרפיקה, קבצי אודיו, קבצי וידאו, אנימציות וכדומה) אשר פותחו במשך שנים רבות, והם מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים וקניין רוחני. המשתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכי לימוד בלבד. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך בתכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לתרגם, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המוצגות לעיל בין אם לשימוש פרטי, לימודי או מסחרי.
 1. אחריות: חברת עץ הדעת משקיעה מאמצים רבים על מנת שתכני האתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומדויקים. אולם, לאור הדינאמיות הארגונית, ייתכנו טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר או מפעיליו או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר, והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר.
 2. שימוש במידע פרטי המשתמש: עץ הדעת תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש. כמו כן, עץ הדעת רשאית לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אל המשתמש בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידו באתר לרבות בדרך של שירותי דיוור ישיר על מנת להציע לו שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר סבור כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותו בהתאם לפילוח המידע המצוי בחברה אודותיו ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה.
 3. הגבלת גישה: האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת.
 4. איכות השירות: במטרה להבטיח את איכות השירות בשימוש ובמצורי האתר, מתחייבים האתר ומפעיליו כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש ולחלופין, במידה ולא סופק השירות במלואו יינתן לכם החזר בגין מלוא שווי השירות שלא ניתן.
 5. מדיניות ביטולים: מדינות הביטולים כפופה לחוק הגנת הצרכן.
 6. שינויים: החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. החברה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אנשים או גופים מתבקשים שלא לקבל כל החלטה על סמך האמור באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שהם מבקשים לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת החברה בשום אופן. כמו כן, החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. שימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.
 1. דין ומקום שיפוט: מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את עץ הדעת מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בחיפה, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. מדיניות הפרטיות של עץ הדעת: עץ הדעת - הכנה לעולם העבודה מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת להלן ("האתר"). שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים ופרטי התקשרות. אינך חייב/ת על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירותים אלו. כל השירותים שבאתר אינם מועברים למכוני מיון וארגונים שונים ונשארים אך ורק באתר.

המידע אשר יימסר בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר יימסר בהמשך על ידך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של עץ הדעת וייעשה בהם שימוש על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.